Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de
informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar
maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Balans & Welzijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u
wordt geraadpleegd. Alle informatie, prijzen, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich
feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid
voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te
kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door
middel van onze website verkregen is. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en/of publicatiefouten.
Persoonlijke
aandacht

Vertrouwen

Respect
Onze professionele begeleiders staan dagelijks klaar voor de inwoners van Parkstad Limburg
U kunt ons bereiken op:
045 - 511 13 57 of 06 - 511 96 429
De Stichting Balans & Welzijn is een Thuiszorgorganisatie waarbij persoonlijke aandacht, respect en vertrouwen centraal staan.
Ons doel is het  verlenen van gespecialiseerde thuisbegeleiding om uw zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.
algemene voorwaarden         ©2014-2024 Stichting Balans en Welzijn         Disclaimer